CORES LOGO 1


Галерия

Video Gallery

За фирмата

КOРЕС EООД е инженерно-консултантска фирма, която изпълнява проучвания, консултации, хидрографски измервания, числено моделиране, в областта на крайбрежни / морски / речни / пристанищни съоръжения, навигационни канали, опазване на околната среда, устойчиво развитие на крайбрежната зона, възобновяеми енергийни източници. КОРЕС ООД работи съвместно с водещи експерти, фирми и научно‐изследователски организации от България и ЕС.


КОРЕС е корпоративен член на:

АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ И ДУНАВ (АЧД)

Ползвайки големия си опит в областта на физическите (лабораторни) моделни изследвания и числено моделиране на процеси в крайбрежната зона, както и използването на авангардни числени системи за моделиране (симулации) на процесите във вътрешните водоеми, реки, крайбрежните води и морета, КОРЕС предлага следните услуги:

 • изследвания
 • предпроектни проучвания и идейни проекти,
 • консултантски услуги
 • икономически анализи на разходите и ползите
 • оценки на въздействието върху околната среда
 • разработка на ГИС / управление на бази данни
 • разработка на софтуер и доставка на информационни продукти
 • трансфер на технологии

Области на приложение:

 • морско и речно строителство, пристанищни и брегозащитни съоръжения,
 • опазване на околната среда, качество на водите и наносите, управление на риска при наводнения
 • възобновяеми  енергийни  източници  (ветрова  енергия,  слънчева  енергия, малки хидро‐централи, океанска и вълнова енергия).

Фирмата се намира в сградата на Високотехнологичен бизнес инкубатор -  Регионална агенция за иновации и предприемачество - Варна, и има широко участие в иновационни и високотехнологични проекти.
КОРЕС е активен член на Асоциация за изследване и развитие на Черно море и р. Дунав (АЧД), където компанията участва във финансирани от ЕС проекти за научни изследвания и развитие.